دختران قدرت مولد جامعه اند و نسل آینده را پرورش می دهند. اما در ایران هنوز، در قرن بیست و یکم و با رشد علم و فن آوری، آنها را بدون دانش و اطلاعات کافی درباره خودشان نگه می داریم.

گفتگو مجله زنان امروز با دکتر امیر مدیر. شماره 18

@agahibakhshizanan

منبع : زن |آگاهی بخشی به زنان
برچسب ها :